Mats Halvardsson. Född omkring 1640 [1] . Död 1700 i Höge, Glava (S) [1] .
Gift.
Marit Gulbrandsdotter. Född 1638 [2] .
Död 1729-10-18 i Höge, Glava (S) [2] .
Begravd 1729-11-01 i Glava (S) [2] .

Arne Mattsson. Född omkring 1660 i Höge, Glava (S).
Död 1723-03-09 i Övre Rud, Glava (S) [3] .
Begravd 1723-03-17 i Glava (S) [3] .
Gulbrand Mattsson. Född omkring 1663 [4] .
Död 1708-05-21 i Höge, Glava (S) [4] .
Begravd 1708-05-24 i Glava (S) [4] .
Lars Mattsson. Född omkring 1671 i Höge, Glava (S) [5] .
Begravd 1717-05-30 i Glava (S) [5] .

Levnadsbeskrivning

Född omkring 1640 [1] .
Mathes finns skriven på Höge i mantalen mellan 1654 - 1684. Mellan 1685 - 1686 finns Halfvard Matsson skriven på platsen, som sedan övertas av Gulbrand Matsson från 1687.

Namnet Halvardsson finner man i Gillbergs härads dombok hösttinget 31 oktober 1664. (Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Värmlands län EVIIAAAL:10 (1664-1665) Bild 108 / sid 212).

"Anno 1664 den 31 Octobris och 1 Nov.":

"Näst insinuerades i Rätten en Testamentsskrifft, Daterad Höga d 30 Jan: åhr 1661 under Capellanens Wellärde Herr Hans Ericj Kindeÿ i Staffuenääs egen hand, och lydande huru som then fattige och utlefwade quinnan H. Ingeborg Arnhesdotter i be:te Höga, för stor swaghet orkade intet försörja sigh sielff, uthan moste lÿta till sin K. mågh Matts Halffuardsson och dotter Maritt Gulbrandsdotter, om föda och skötsel hädan åth, som han för detta giort hade, effter the altÿdh hade waritt och ännu ärer emot henne helt fromma och wellwillige, och inga aff the andre arfwingarna wille taga emodt henne, och allförty hade Testamenterat skencht och giffuet, effter som hon med samma öpne breffs krafft Testamenterade skenchte och gaff be:te Matts Halffuardsson och Maritt Gulbrandsdotter sin afflinge Jord i samma Höga som ähr 1/3 uthj 1/3 i gården, att bosätta för sigh och sina arffwingar ewärdeligen uthan bÿte, men gå i lÿka bÿte medh the andra arffwingarna i the öffrige två delarna, att för the effter sin giorda loff at föda och sköta henne till hennes döderdagar, och låta henne få komma till graffwen. Thes till wisso under vice Lagmannens egen Hand och Herads insegle".

Gillbergs häradsrätt AIa:3 (1680-1686) bild 84 lämnar följande information.

"Anno 1685 d 25 Septembris:"

Upbud. "1/6 i heela gården Högh dels ärfd, dels genom testamente bekommen af Mats Halwuardsson ib. 1 gn".

Gillbergs häradrätt AIa:6 (1699-1699) Bild 45 / sid 42:

"Anno 1699 den 17 Februarÿ:"

"Sedan framträdde för Rätten Mats Halfwardsson i Höga utj Glafwa Sochn, insinuerandes en skrift där utj han betÿgar sig testamentera skiänka och gifwa sin ÿngsta Sohn Lars Matsson benembd 2/3 utj den igenom testamente den 31 Octob. 1664, emot Sal. Hustru Ingeborg Andersdotters föda och skiötsel til dödedagen, aflade och förwärfda en nÿondedelen i gården Höga, som är ett helt hemman i Glafwa Sochn belägit; och det emot åtniutande föda och skiötsel til dödedagen hos denne sin Sohn, så och giörande begrafnings omkostnad efter faderns slut på des jordafärd. Och såsom Mats Halfwardsson i Höga nu sielf närwarandes in för sittande Rätten så munt: som skrifteligen denna sin testamenterliga förordning kunnas giord: Det så lämbnade Rätten som en disposition den kraft, som med Lag och Kongl. Maÿ:ts Publicerade testament ordning kan enlig wara."


Död 1700 i Höge, Glava (S) [1] .
1700 nr: 15. Sahl: Mathes i Höge - 60 år.

 

Källor

  1. Glava CI:1 (1696-1707) sid 155
  2. Glava CI:2 (1707-1732) sid 241
  3. Glava CI:2 (1707-1732) Bild 116 / sid 219
  4. Glava CI:2 (1707-1732) Bild 104 / sid 196
  5. Glava CI:2 (1707-1732) Bild 110 / sid 208

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister