FF
Sven Persson. Död omkring 1643 i Börsebo, Ingatorp (F) [1] .
FM
Marit Månsdotter. Död omkring 1644 i Börsebo, Ingatorp (F) [2] .
   
F
Bengt Svensson. Född omkring 1621 [3] . Begravd 1701-03-10 i Börsebo, Ingatorp (F) [3] .
M
Ingegerd Nilsdotter. Född omkring 1623 [4] . Död 1713-04-13 i Börsebo, Ingatorp (F) [4] .

Sven Bellin. Född omkring 1646 i Börsebo, Ingatorp (F) [5] . Död 1705-01-17 i Ystad (M).
Gift.
Johanna Hansdotter. Död före 1681 i Ystad (M).

Elisabeth Svensdotter Bellin. Född omkring 1675 [6] .
Gift 1681-12-06 i Ystads Sankta Maria (M) [7] .
Margaretha Jacobsdotter. Född omkring 1650.
Död 1709-04-09 i Ystads Sankta Maria (M) [8] .
Begravd 1709-04-16 i Ystads Sankta Maria (M) [8] .

Lars Bellin. Döpt 1682-09-24 i Ystads Sankta Maria (M) [9] .
Sven Bellin. Döpt 1684-03-09 i Ystads Sankta Maria (M) [10] .
Jacob Bellin. Döpt 1686-01-22 i Ystads Sankta Maria (M) [11] .
Begravd 1710-05-14 i Ystads Sankta Maria (M) [12] .
Hedvig Johanna Bellin. Döpt 1687-04-17 i Ystads Sankta Maria (M) [13] .
Begravd 1690-03-11 i Ystads Sankta Maria (M) [14] .
Ingri Margareta Bellin Fischer. Döpt 1688-09-23 i Ystads Sankta Maria (M) [15] .
Död 1758-07-23 i Ystads Sankta Maria (M) [16] .
Johannes Bellin. Född 1692-07-19 i Ystads Sankta Maria (M) [17] .
Döpt 1692-07-24 i Ystads Sankta Maria (M) [17] .

Levnadsbeskrivning

Född omkring 1646 i Börsebo, Ingatorp (F) [5] .

Jag har inte lyckats få fram några helt säkra uppgifter om Sven Bellins förehavande innan 1674, men däremot fanns en uppgift som skulle kunna knyta Sven till den släkt Bellin som fanns i Ingatorp i Småland vid samma tid. Uppgiften gäller ett barndop, då Sven Bellins son Johannes fick en son i just Ingatorp:

1734 d 19 Octobris ”föddes i Bogdås främlingen från Stockholm Johanij Bellins och hans Hustru Anna Elizabet Knorrings son wilken wid dopet d 27 wart kallad Johannes. Faddrar woro: Hr Nils Rosinius, Trumpetar Nils Bellin från Borsebo, Jonas i Amnarp, Inspectorns Hustru Berkman i Borsebo och Margareta Hansdotter i Bogdås.” (Trumpetaren Nils Bellin var son till Hans Bellin och "Inspectorns hustru Berkman" avser Petter Bellins son Gerhards hustru Maria Kristina Berchman. Bogdås = Bygdås. Borsebo = Börsebo).

Detta borde ju rimligen betyda att Johannes Bellin hade något samröre med släkten Bellin i Ingatorp. Ett försiktigt antagande så här långt var, att Sven född 1645, Hans född 1648 och Petter född 1651 kunde vara bröder. Sven skulle då ha varit född i Ingatorp och son till Bengt Svensson och hustrun Ingiäl Nilsdotter.

Följande protokoll ur Södra Vedbo härads dombok, Advokatfiskalen EVIIAABA:147 p.141. AID:v280355.b1410, bevisar släktbanden till Ingatorp:

Anno 1705 d 6 Februarj:

"Nämbdemannen Welt: Hans Bengtsson Bellÿn låter upbiuda en fierdepart af skattehemmanet Borseboda, som han inkiöpt af Påstmästaren i Ystad, Wälbetrodde H Swen Bellÿn för 100 daler Silf:mt efter Bref aff d 4 Novembris 1704 - 1 g".

En ny fråga väcks, då Hans Bellin uppbjuder 1/4 del av skattehemmanet - Finns det ytterligare syskon? Jag hade bara hittat namnen på de tre bröderna Sven, Hans och Petter.

I Advokatfiskalen EVIIAABA:147 p.178. AID:v280355.b1780 följer 2:dra uppbudet:

1705 d 29 Maij:

"Nämbdemannens Hans Bengtssons inkiöpte fierdepart aff Skattehemmanet Borseboda - 2 g".

Det 3:dje uppbudet hittar vi på hösttinget 1705. AID:v280355.b2040:

Anno 1705 d 4 Octobris:

"Nämbdemannens Hans Bengtssons inkiöpte fierdepart aff Skattehemmanet Borseboda - 3 g".

Södra Vedbo härads dombok. Advokatfiskalen EVIIAABA:179 p.198. AID:v280358.b1980 ger oss mer värdefull information:

Anno 1706 d 6 februari:

"Länsmannen Welt. Petter Bellijn, låter upbinda en fierding af Skattehemmenet Borsebod, som han inkiöpt aff des swåger Michael Påelsson å dess hustrus wägnar, för 100 Dr Silf.mnt, effter bref af d 30 Junu 1702 ------ 1 sta g".

Det finns sålunda en syster i syskonskaran.

I efterföljande protokoll, Advokatfiskalen EVIIAABA:179 p.249. AID:v280358.b2490, kommer 2:dra uppbudet:

Anno 1706 d 8 Maij:

"Länsmannen Welt: Petter Bellÿn, låter upbiuda en fierding aff Skattehemmanet Börsebod - 2 g.

Hafwandes Sälliaren Michael Påfwelsson och dess Hustru Maria Bengtsdotter i Törsbod d 9 februarj 1706, å nyo gifwit sitt .... här uppå, å 100 dr Silfmnt kiööp". (Törsbod = Törsbo, Barkeryd socken).

Systern till bröderna Bellin, Maria Bengtsdotter framträder med sitt namn.

Och till sist det 3:dje uppbudet, AID:v280358.b2850:

Anno 1706 d 23 Octobris:

"Wälachtat Petter Bellijns inkiöpte fierding af Skattehemmanet Borsebod - 3 g."

Bröderna Hans och Petter Bellin delade sålunda upp hemmanet Börsebo i var sin 1/2 del.

---------- ***** ----------

I mantalet över Ingatorp omnämns 1668 och 1669 en son, vilken eventuellt kan vara Sven Bellin: "Bängdt i Borssebo, Hust, Sohnen".

1670 finner vi bara " Bengdt i Börssabo, Hustrun, dräng", vilket kan tyda på att sonen då flyttat.

Enligt Ystadforskaren Fredrik Wilhelm Grönwalls anteckningar, var Sven Bellin 1674 25/6 befallningsman på Biärsjöholm. År 1682 rådm. i Ystad efter Lars Person Weiböll, iföljd af "den godhe skickelighet .... han bÿwåhner och den förfarenheet han sigh uthi laghen förwerfwat hafwer". Här omnämns även Svens första hustru Johanna Hansdotter och deras dotter Elisabet. Så långt Grönwalls noteringar.

1674 ärvde Magnus de la Gardie slottet efter sin mor Ebba Brahe. Magnus drabbades dock hårt av Karl XI:s reduktion och 1681 tvingades han sälja Bjärsjöholms slott till fältmarskalken Otto Wilhelm Königsmarck. Detta år dyker Sven Bellin upp i Ystad som änkling efter sin tidigare hustru Johanna Hansdotter, med vilken han hade dottern Elisabet. Troligen var Sven kvar på Bjärsjöholm som befallningsman fram till 1681 och att hans tjänst upphörde i och med ägarbytet varför han därefter flyttade in till staden. Han gifter sig samma år med änkan efter rådmannen Lars Pedersen Weibull, Margareta Jacobsdotter.

1687 Ystads Sankta Maria Kat:1 (1687-1741) sid 15: Rådm: Swen Bellyns dräng Nils Larsson pigan Johanna Månsdotter

1691 Ystads Sankta Maria Kat:1 (1687-1741) bild 22 sid 41: Rådm: Swen Bellÿns Son Lars Bellÿn dito Swen Bellÿn dott: J: Marna Larsdott dito J: Elisabeth Swensd.

1696 Ystads Sankta Maria Kat:1 (1687-1741) bild 34-35 sid 65-66: Hr. Rådm: Swen Bellÿn H: Margaretha Son Swen dito Jacob dotter Marna dito Elisabet dräng Pehr Larsson pig. Bengta Hansdotter

1709 Ystads Sankta Maria Kat:1 (1687-1741) bild 63 sid 121: Rådman Berlins änkia S: Jacob S: Johannes dot: Inger Margareta P: Elina dräng Jorn Swensson

Ystad Rådhusrätt och magistrat BouReg:1 (1611-1735), Brenners register, ger följande: 387. 1691 7/9: Hans Tillufsson död långfredagen 1677. Hustru Inger N.N. Dotter Dorotea Hansdotter, änka efter Sven Svensson Angell, står i begrepp att gifta om sig. ? Som anförvant nämns rm. Sven Bellin.

409. 1696 4/4: Sven Svensson Angell, hm., död. Hustru Elna Jöransdotter (i hög ålder). Barn: en dotter gift med rm. Sven Bellijn: Sven Svensson: Jöran Svensson. Sönerna voro närv. vid uppgörelse i boet 14. 4. 1690.

507. 1709 7/5: Sven Bellin, rm., och hans änka Margareta Jokobsdotter döda. Hennes dotter i tid. äkt. Med Lars Persson Weibull: Marna Larsdotter Weibull, gift med Engelbrekt Hermansson. Barn i sista äkt: Jakob Bellin (m): Johan Bellin (17 år): Ingrid Margareta Bellin (20 år) ? förm. bg. o hm. Jöns Båth. ? I boet fanns ”3 st. Contrefeyer, som äro deras sal. föräldrar”.

533. 1710 4/10: Jacob Bellin. bg. o hm., död den 2. 5. Arvingar: Brodern Johan Bellin, bg.: Systern Ingrid Margareta Bellin: Halvsystern Marna Larsdotter, gift med bg och hm. Engelbrekt Hermansson: Halvsystern Lisa Bellin, gift med volontären Sven Ahnby i Karlskrona.

Ur Ystads rådhusrätt och magistrat AIa:3 (1704-1715) s.43 den 17 december 1704: A:o 1704 d. 17 Decembr: ”Stadts Ciämn: Wälb:de Anders Frÿs hade låtit till i dag upstella dhe af Borgerskapet som innehålla på Skatten af innewarande Åhr af hwilka blef:o sålunda Modererade som föllier”. Under Första Roten listas Rådman Bellÿn för 2 Fyrkar.


Död 1705-01-17 i Ystad (M).
Begravd 1705-02-01 i Ystad (M) [5] .
Det finns två olika uppgifter från grannförsamlingarna angående begravningen.

Dödbok Ystads Sankta Maria 1677-1711, C:1 s.104, ger följande notis:

Anno 1705 d. 1 Febr: Hr Rådman Swen Bellÿn som war 59 åhr gl.

Räkenskap för kyrkan Ystads Sankt Petri 1649-1706, LIa:1 bild 86, ger en annan notering:

Januarius d 19 Begrofs Hr Rådman Sven Bellÿn, af andra Socknen betalt. Siählringning - : 16 : -

 

Källor

 1. Mtl Ingatorp SE/RA/55203/55203.05/1, Mtl Ingatorp SE/RA/55203/55203.05/2
 2. Mtl Ingatorp SE/RA/55203/55203.05/2, Mtl Ingatorp SE/RA/55203/55203.05/3
 3. Dödbok Ingatorp 1691-1724, C:2 s.427
 4. Dödbok Ingatorp 1691-1724, C:2 s.437
 5. Dödbok Ystads Sankta Maria 1677-1711, C:1 s.104
 6. 1691 Ystads Sankta Maria Kat:1 (1687-1741) s.41
 7. Vigselbok Ystads Sankta Maria 1677-1711, C:1 s.36
 8. Dödbok Ystads Sankta Maria 1677-1711, C:1 s.110
 9. Födelsebok Ystads Sankta Maria 1677-1711, C:1 s.7
 10. Födelsebok Ystads Sankta Maria 1677-1711, C:1 s.8
 11. Födelsebok Ystads Sankta Maria 1677-1711, C:1 s.9
 12. Dödbok Ystads Sankta Maria 1677-1711, C:1 s.113
 13. Födelsebok Ystads Sankta Maria 1677-1711, C:1 s.10
 14. Dödbok Ystads Sankta Maria 1677-1711, C:1 s.52
 15. Födelsebok Ystads Sankta Maria 1677-1711, C:1 s.12
 16. Dödbok Ystads Sankta Maria 1713-1771, F:1 s.71
 17. Födelsebok Ystads Sankta Maria 1677-1711, C:1 s.23

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister