MMF
Sveno Laurentii Brunius.
MMM
N N.
FF
Björn Larsson. Död omkring 1649 i Rudskoga (S) [1] . Fjärdingsman
  MF
Jöns N.
MM
Anna Svensdotter Brunia. Född omkring 1555 i Stora Kil (S).
F
Laurentius Beronis äldre. Död 1635-11-02 i Visnum (S) [2] .
M
Kerstin Jönsdotter. Född i Rud, Hammarö (S). Död 1654 i Visnum (S).

Olof Larsson Wisenheim. Född i Visnum (S). Död 1670-06-26 i Stora Kil (S).
Gift.
Kristina Maria Treileben. Död efter 1684 i Gammelgården, Stora Kil (S) [3] .

Sara Olofsdotter Wisenheim.
Kerstin Olofsdotter Wisenheim.
Maria Olofsdotter Wisenheim.
Erik Olofsson Wisenheim.
Sven Olofsson Wisenheim. Född omkring 1664 i Stora Kil (S) [4] .
Död 1712-08-10 i Sillerud (S) [4] .
Begravd 1712-08-10 i Sillerud (S) [4] .
Hans Jürgen Olofsson Wisenheim.

Levnadsbeskrivning

Född i Visnum (S).
Visnum Kyrkliga Räkenskaper 1638-1689 K:2: 1658 Penningar förährade till Kyrkian af ...... wälb: Hr Maijoren Jon Hansson Spetz gifwit 1 Rd. Hr: Captainen Oluf Larsson Wisenheim - 1 Rd. Deras Hustrur och medfölge tilhoopa gifwit 2 Rd. Anno 1659 Uti Fastinge marknad gaf manhaftige Captain Olof Larsson Wisenheim till Wisnums Kyrkia 1 R.Sm.

Enligt Carl Arvid Schlegel och Bernhard Klingspor - Ointrducerad adel 1875. s.326: "Olof Larsson, adlad Visenhem till Gammalgården i Kils socken och Värmland; kapten; adlad 1661; bodde på Valsäter och Gammalgården. Gift med Kristina Maria Treileben, lefde enka på Gammalgården 1683; dotter af öfversten Hans Albrekt Treileben, n:o 744, till Gammalgården och hans fru Kerstin i Gammalgården". Påståendet att Hans Albrecht von Treileben är far till Maria Christina von Treileben är inte korrekt. Däremot är dom syskon. (Se Kils Häradsrätt vårtinget d. 24, 25 och 26 Maÿ 1669).

Kils Häradsrätt AIa:2 s.191-192, vårtinget d. 8, 9 och 10 Martÿ 1666: "Näst wittnade samptelige Nämpnden och Ting, allmogen erkennerligen then ifrån Kÿlen och Frÿkendh kommen war, att Åhr 1661 tå Capitein under Wermelands Infanterie, Edle och Manhaftige Oluf Larsson Wisenheim, kom till Crono och Frelsehemmanet Gamblegården i Kÿls Sochn, att ther bo och bruka effter operateinen Christopher Krans, tå war dhet så nederött och förderfwat, att ther eÿ fanns flere Huus som kunde nÿttias, än en lÿthen Cammar och twenne Bodhar, framme i Mansgården en ladha med halft taak i fägården och en ladha i Engen, eller mehra behållin skidgårdh än en fÿratÿo fampnar, och åkrar för mangel aff gödsel her magra. Men nu hade samma Capitein Wisenheim, sedan upsatt af nüio en Byggning aff twänne stufwor, twänne camrar medh en källare under then, annat köök och en förstufwa, sampt twänne Bodar, medh ett stort behör och upfördt twänne gambla stufwor med nÿio taak, spÿsar och en korsten och en stall medh 12 spiltor sampt öfwerränne samma i Mansgårdhen.Äfwen upfördt twenne köök och twenne jadhor, sampt twenne höbodar gambla medh nÿ undergiärd och tillbygdt ett nÿtt laduhuus, så stort som en ladha, ett nÿtt fähus af twå och ett af tre bås warder, en ny kiälare, och en ny Bodstufwa, medh nya taak ötwer alt. Och sedan upsatt nÿia skidgårdar, rundt om både Åker och Eng, och then Åker i trieda lågh, upbrukat igen sampt mehra tillika af skogen; Jembwääl och Engen en half gång mehr än hon hafwer warit tillförne, föruthan Han hafwer uprögdt then gamble Engen, som war mÿckit skogsgången."

Kils Häradsrätt AIa:2 s.247, vårtinget d. 27, 28, och 29 Maÿ 1668: "Näst förlÿktetes Capitein Oluf Larsson Wisenheim och Sigward Mattsson, om efterskrifwne puncter, nämbl: 1. att strömmen mellan Smårÿs och Dömble giäls in, thet af Cap. som han nu står bÿgd och obÿgd, till efter Rÿksdagen, fördelas för Kwarnbyggningen på Smårÿs sidan. 2. att hwad land kan begiäras och släppas aff Smårÿsägorna skall fölgia dehrför skiälig affgifft aff der mätmenner ordom. 3. att hwad Torpet Wÿken fattas, antingen på ... och gärdsgårdar eller rödning effter gode mäns prof, thet botas och betalas aff Sigward. 4. Hwad pretensioner kan hafwa warit å then ena eller andra sÿdan här uthom, skola härmedh wara uphäfna."

Kils Häradsrätt AIa:2 s.263, hösttinget d. 12, 13 och 14 Novemb: 1668: "Näst klagade Capitein, Manhaftige Oluff Larsson, thet Segol Matsson widh Dÿmble hafwer olaghligen satt en kwarn på Smårÿds landet, och then brukat i några åhr, emoot afgågne Dommar. Hwarför resolverades, att Capitein må få strömen igen, och kennas medh widh Kwarnen, sådan hon nu kan wara, effter Segol haffwer nu en lång tÿdh brukat henne."

Kils Häradsrätt AIa:2 s.281, vårtinget d. 24, 25 och 26 Maÿ 1669: "Näst Presenterade Capitein Ehreborne och Manhaftige Oluf Larsson på Gambla Gården, på sin svågers Edle och Wälborne Hans Albrecht Träläbens wägnar, Hennes Maÿ:th Dråttning Christinas Donation af d: 12 Junÿ 1652 föruthan, 5 gambla Donationer på Gambla Gården medh the tu torp Norra och Södra Välsäter, belägna i Kÿhls Häradt = Giäld och Sochn och på Smårÿs medh tu torp där under Åvantorp i Wÿck, i samma Häradt och Giäld, mehn Nedre Ulleröö Sochn i Wärmeland till Erwärdelig Ägendom, under Adeligh frÿhett, försom anna tings och Allodial Rättighett som der uppå framlades en Copia af Kongl: Reductionscollegij Indulgence af Stockholm d. 20 Novemb: abbs. till Wälborne Hans Albrecht Träläben, af innehåld, att såsom hela Donationen stiger till 3 1/12 Gård. Alltså skall Wälbem:te Träläben gifwa Åhrligen Penningar för den öf: stigande Tolftedelen allena till Kongl: Reductionen inlaga förklaring".

Kils Häradsrätt AIa:2 s.281, hösttinget d. 17 och 18 Septembris 1669: "Sedan begierte Capiteinen Ähreborne och Manhaftige Oluf Larsson Weisenhem på Gamblegården att the Gode Män som för ett Åhr sedan wÿd pass woro på Sÿn mellan Gamblegården och Prästagården i Kÿhls Sochn wille Attestera hwad som då Blef parterna emellan Slutitt och genom sin Mågs Landsmannen Torsten Nilsson i Wäsby, Knut Elufsson i Glänne, Jan Bengtsson i Klacksåås, och Swän i Russtorp, så och skougswäktaren Anders Nilsson i Ryssäter, att parterna erkiände ehuru bäcken för en Gammal, Rätt och Lagaskild, medh emellan för berörda Gårdar så långt samma Bäck är ....... både i uth och inägor att neder till skogen der Han begÿnner flöda. Och Sahl: Superintendenten Ährewördige och Höghwällärde Mester Swen Camenius, för den skuld befalte wällärde H: Johan Brun ändra det som Han då hade inhägnadt wäster Öfr: Bäcken, och fästia giärdsgården tillbaker igen till samma Bäck".
Död 1670-06-26 i Stora Kil (S).

 

Källor

  1. Visnums Härads Dombok
  2. Källa: Carl Arvid Schlegel och Bernhard Klingspor - Ointroducerad adel 1875
  3. Kils häradsrätt AIa:4, ht 1684
  4. Db Sillerud 1709-1733 C3 p.232..D 523.15.69300

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister