Hans Bårdskärare äldre. Född omkring 1510 [1] . Död 1576-03-15 i Vadstena (E) [1] . Borgare och Bårdskärare i Vadstena(E)
Gift.
Anna Andersdotter. Född omkring 1525 i Vadstena (E) [1] .
Död 1604 i Vadstena (E) [1] .

Hans Hansson Bårdskärare yngre. Född omkring 1550 i Vadstena (E) [1] .
Död 1603 i Vadstena (E) [1] .

Levnadsbeskrivning

Borgare och Bårdskärare i Vadstena(E)
Hans Bårdskärare, eller Johannes Medicus som han även kallas, var borgare i Vadstena 1544 då han av konungen erhöll öppet brev om frihet från all gästning där det stadgades att "thenne wår tro Vndersåte Hans Bårdskärare, Borgere vdi Wastena, att han må och skall, oss till en behagelig tijdt, ware frij för all gästning, vdi för:ne wår Stadt Wastena, Anseendes att han sich haffwer wälwillig finne och bruke latidt, ee hwar wij haffwe hafft honum behoff". Han erhöll 1545 1/9 öppet brev på en gård i Vadstena där konungen stadgar att "wij aff wår Synnerlige gunst och nåde, hafwe vndt och giffwitt som wij och nu medh thetta wårt öpne breff vnne och giffwe thenne wår troo Vndersåthe och borgere i Wastena Hans bardeskärere, till ewerdelige ägor en trästuffwe medh en förstuffwe och ett gamult Stegerhws, liggiendis vthi för:de Wastene på Långegatunn....Hwarföre afhende wij oss och Cronone för:de gård, medh huss, Jord, grund och all thed tilbehör som ther nu tilliggier och aff ålder tillegat hafwer, Och tilegne honom för:de Hans bårskärere och hans efterkommende arfwinger til ewerdelige ägor". 1555 23/7 fick han order från kungen att låta Göran Trulsson få ta hans mästersven till fältskär under skyttarna. 1572 5/2 fick han av sin svärmor del i tomt och stenhus vid Storgatan för de välgärningar han och hans hustru visat henne.
Född omkring 1510 [1] .
Död 1576-03-15 i Vadstena (E) [1] .

 

Källor

  1. Bo Lindvall "Min mammas anor från Östergötland, Småland och Värmland".

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister